Tanúsítvány

SSL Certificate

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek
 1. Adatok

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szamosiné Bodogán Katalin EV (székhelye: 4031, Debrecen, Vargakert utca 1 fsz7.; adószáma: 66646163-1-29; pénzforgalmi száma: Raiffeisen: 120527290167985700100006; elérhetőségek: info@monare.hu; a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

2.Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.monare.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Monare Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Monare.hu online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

2.2. A Monare Webáruház online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. A Monare Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

2.5. Ügyfélszolgálat: Szamosiné Bodogán Katalin

Ügyfélszolgálati iroda helye: 4400,Nyíregyháza, Mártírok tere 9. II.emelet

Ügyfélszolgálat: +36 30 921 4667

Internet cím: monare.hu

E-mail: info@monare.hu

 1. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége kérjük, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait az előző pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A webáruházban olvasható adatok a gyártók által megadottak alapján történnek felvételre, az elírás, tévedés jogát fenntartjuk! 

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő téves árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 1. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a Partner előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (4400,Nyíregyháza,Mártírok tere 9. II.emelet) Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén.

4.2. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.3 Az ingyenes szállítás, az ajándék és egyéb promóciók csak egyszer érvényesek egy rendelés alkalmával. Amennyiben a vásárló eláll a vásárlástól vagy cseréltetni szeretné a terméket abban az esetben nem tudjuk vállalni az ingyenes szállítást.

4.4 A terméket a Gls futárszolgálattal juttatjuk el a vásárlóhoz. A megrendelt árut kérheti csomagpontra is. Személyesen is átveheti irodánkban.

 1. Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli.

5.2. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Monare.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a monare.hu  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.3. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 5.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.4. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/ 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

...22. § alapján a monare.hu  jótállásra köteles.

Jótállási jegy letöltése.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 5.2 és a 5.3 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Elállási jog

6.1Elállási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az a termék kézhezvételétől számított 14. nap, melyet a rendelés leadásától számítva érvényesíthet.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (4400 Nyíregyháza,Mártírok tere 9.II.emelet). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Letöltés

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban, a vevő nevének feltüntetésével kell visszaküldeni Szamosiné Bodogán Katalin részére, 4400,Nyíregyháza,Mártírok tere 9.II.emelet alatti címre. A vevő a termék visszaküldésével kapcsolatos költségekre nem tarthat igényt, azaz a terméket saját költségén köteles visszaküldeni. 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (amennyiben volt szállítási költség.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A vonatkozó jogszabály a 45/2014. kormányrendelet 23. §; 24. § (2) bekezdés.

Az elállás/felmondás joghatásai

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a rendelést leadta rendszerünkben. Az elállás joga nyíregyházi személyes átvétel és kiszállítás során átvett bútorokra is vonatkozik. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel. A vásárló igényei szerint készült, egyedileg elkészített bútoroknál nincs lehetőség elállásra a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § 14/c alapján. 

Üzemeltető neve: Szamosiné Bodogán Katalin EV.

Adószám: 66646163-1-29

Bankszámlaszám (Raiffeisen Bank): 120527290167985700100006

Telephely: 4400,Nyíregyháza,Mártírok tere 9.II.emelet

Ügyfélszolgálat: +36 30 921 4667

E-mail: info@monare.hu

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a monare.hu nem teljesít. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Az elállási jog gyakorlása székhelyünkön lehetséges.

6.2 Az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

Olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére gyártottak le, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

 1. Egyebek

7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

7.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

7.8 A vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokat a futárszolgálat részére kiadjuk.

 1. Panaszkezelés

8.1 Vásárló a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a Szolgáltató Ügyfélszolgálati elérhetőségein jelentheti be. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat postacíme: 4400,Nyíregyháza,Mártírok tere 9.II.emelet

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 921 4667

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@monare.hu

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége:

 • Hétfő - Péntek: 09:00 – 17:30

Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát szintén a fenti elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni.

A Fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

8.1 A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

 • E-mailben az info@monare.hu címen. A levélre a szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: a vállalkozás részéről történő jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.
 • Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025, Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

 • Bírósághoz fordulás lehetősége: a Vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

Panaszát az Európai Bizottság Online Vitarendezési platformján is megteheti. Ez különösen akkor hasznos, ha Magyarországon kívüli vásárló, egy másik EU tagállamban. Panaszt ezen az oldalon tehet. A panasz megtételekor tüntesse fel e-mail címünket: info@monare.hu

 1. Adatkezelés

9.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Szamosiné Bodogán Katalin EV (székhely: 4031 Debrecen, Vargakert utca 1. fsz. 7, nyilvántartó hatóság: Debrecenii Járásbíróság, mint cégbíróság, adószám: 66646163-1-29) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint Szamosiné Bodogán Katalin (a továbbiakban: Szolgáltató) a xxx nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

9.2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Szamosiné Bodogán Katalin EV.
Székhely és levelezési cím: 4031 Debrecen, Vargakert utca 1. fsz. 7.
Ügyfélszolgálat: +36 30 921 4667
Email cím: info@monare.hu 

9.3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

9.3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

9.3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

9.3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Ads és Facebook hirdetési rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, Facebook ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google, Facebook - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google és Facebook hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google, illetve Facebook cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

9.4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

9.4.1. Az adatkezelésre az alaba.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

9.4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

9.4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

9.4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

9.4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizáró

 

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Akt.) célja, hogy Szamosiné Bodogán Katalin EV. (monare.hu) (székhely: 4031, Debrecen, Vargakert utca 1 fsz7.; adószám: 66646163-1-29, email cím: info@monare.hu, telefonszám: +36 30 921 4667) adatkezelési tevékenységéhez kapcsolódó legfőbb előírásokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az Info tv-nek – megfelelően rögzítse.

Adatvédelmi tisztviselő:

Szamosiné Bodogán Katalin
Telefonszám: +36 30 921 4667

Az Akt. kiemelt célja továbbá, hogy az érintettek részére – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő - könnyen hozzáférhető formában tömör, átlátható, érthető, világos és közérthető tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelését illetően.

 1. Értelmező rendelkezések – Mi mit jelent?

a.) Az Adatkezelő által kezelt adatok típusai:

a/1.) személyes adat: a Személyes adattal érintettre vonatkozó bármely információ.

a/2.)Nem személyes adat:bármely, személyes adatnak nem minősülő adat.

b.) Az Adatkezelő adatkezelésében érintett személyek:

b/1.) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Magyarázat: Az Akt. kapcsán Adatkezelő elsősorban Szamosiné Bodogán Katalin EV.. Emellett Adatkezelőnek minősülhet még Szamosiné Bodogán Katalin EV.-val munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.

b/2.)Ügyfél: az, aki Adatkezelő bútorokkal kapcsolatos szolgáltatásait igénybe veszi, azzal kapcsolatban érdeklődik, ajánlatot kér, ajánlatot tesz, vagy a honlapot egyéb célból használja. Az Ügyfelek lehetnek Személyes adat kapcsán érintettek, vagy Nem személyes adat kapcsán érintettek.

Magyarázat: Ha Szamosiné Bodogán Katalin EV. honlapját használod, Szamosiné Bodogán Katalin EV.-tól érdeklődsz, ajánlatot kérsz, ajánlatot teszel, vagy szerződést kötsz Szamosiné Bodogán Katalin EV.-val, akkor Te Ügyfélnek minősülsz. Ha az ilyen tevékenység során jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet képviselsz, akkor az minősül Ügyfélnek.

b/3.) Átvevő:az a jogalany, aki részére az Ügyfél a termék kiszállítását kéri.

Magyarázat: Ha az Ügyfél a termék megrendelésekor úgy rendelkezett, hogy a terméket Szamosiné Bodogán Katalin EV. neked szállítsa ki, akkor Te Átvevőnek minősülsz.

b/4.) Munkavállaló: Szamosiné Bodogán Katalin EV.-val munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy.

Magyarázat: Ha Szamosiné Bodogán Katalin EV.-nak dolgozol, akkor Te Munkavállalónak minősülsz.

b/5.) Személyes adat kapcsán érintett:bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az Akt. értelmezése során Személyes adat kapcsán érintettnek tekintendő az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot Adatkezelővel szerződő Ügyfél, vagy Munkavállaló bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Szintén Személyes adat kapcsán érintett az a Munkavállaló, akire vonatkozó személyes adatot Szamosiné Bodogán Katalin EV., mint munkáltató kezeli.

Az Személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

Magyarázat:

Személyes adat kapcsán érintett vagy akkor, ha:

 • Ügyfél vagy, és Veled kapcsolatba hozható olyan információkat adsz át Szamosiné Bodogán Katalin EV. részére, amelyek alapján téged azonosítani lehet;
 • Egy másik Ügyfél ad át ilyen adatot Szamosiné Bodogán Katalin EV.-nak;
 • Szamosiné Bodogán Katalin EV. Munkavállalója vagy, és Szamosiné Bodogán Katalin EV. olyan adatot kezel, ami alapján téged azonosítani lehet.
 • Szamosiné Bodogán Katalin EV. Munkavállalója olyan rád vonatkozó adatot ad át Szamosiné Bodogán Katalin EV.-nak, ami alapján Téged azonosítani lehet.

b/6.) Nem személyes adat kapcsán érintett:az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire a nem személyes adat vonatkozik, vagy akivel az kapcsolatba hozható. A Nem személyes adat kapcsán érintettek lehetnek:Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

Magyarázat:

Nem személyes adat kapcsán érintett vagy akkor, ha:

 • Ha Ügyfél vagy, és rád vonatkozó olyan információkat adsz át Szamosiné Bodogán Katalin EV..hu részére, amelyek alapján Téged nem lehet azonosítani;
 • Egy másik Ügyfél ad át ilyen adatot Szamosiné Bodogán Katalin EV.-nak.
 • Szamosiné Bodogán Katalin EV. Munkavállalója vagy, és Szamosiné Bodogán Katalin EV. kezel olyan rád vonatkozó adatot, ami alapján Téged nem lehet azonosítani.

A fentiek mellett Nem személyes adat kapcsán érintett lehet még az általad képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha:

 • Te
 • vagy egy Ügyfél;
 • vagy egy Munkavállaló

a rá vonatkozó adatot adtok át Szamosiné Bodogán Katalin EV.-nak.

Mielőtt tovább olvasol, nézd meg, hogy melyik csoportba tartozol! Fontos, hogy egyszerre akár több csoport tagja is lehetsz.

Adatkezelő

 

Munkavállalók

 

Ügyfelek

 

Egyéb személyek (pl.: az Átvevő)

c.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos tevékenységek:

c/1.)adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Magyarázat: Adatfeldolgozásról a gyakorlatban akkor beszélünk, ha Szamosiné Bodogán Katalin EV. megbíz egy külsős céget, személyt stb. azzal, hogy az általa kezelt adatokkal valamilyen technikai műveletet végezzen el. Ilyen lehet pl. az adatok rendszerezése, csoportosítása, egységes adatbázisba átültetése stb., de ilyen az is, ha Szamosiné Bodogán Katalin EV. a könyvvezetési feladatok elvégzésére külsős könyvelőt alkalmaz.

c/2.)adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen, de nem kizárólagosan azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Magyarázat: Jelen esetben minden olyan tevékenység adatkezelésnek minősül, amit az Adatkezelő a neki átadott adatokkal végez el.

c/3.)hozzájárulás: a Személyes adat kapcsán érintett, a Nem személyes adat kapcsán érintett, vagy a Munkavállaló akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok, vagy nem személyes adatok kezeléséhez.

Jelen Akt. vonatkozásában hozzájárulásnak minősül még az Ügyfél, vagy a Munkavállaló azon nyilatkozata, amiben kijelenti, hogy az általa Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően adja át Adatkezelőnek, és biztosítja Adatkezelőt afelől, hogy az így átadott adatokat jogszerűen tudja kezelni minden további intézkedés nélkül (még akkor is, ha azok nem az Ügyfélre, vagy a Munkavállalóra vonatkoznak).

Magyarázat:

Hozzájárulásnak minősül az a nyilatkozat:

 • amiben hozzájárulsz az általad Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes adataid kezeléséhez;
 • amiben kijelented, hogy az általad Adatkezelőnek átadott, de másra vonatkozó személyes és nem személyes adatokat jogszerűen, illetve a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásával adtad át.

Ebben a nyilatkozatban azt is garantálod az Adatkezelőnek, hogy ezeket az adatokat a köztetek létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése során jogszerűen, illetve a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásával kezelheti, és ehhez további intézkedést nem kell tennie.

c/4.)adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Magyarázat: Adatmegsemmisítés pl. az adatokat tartalmazó pendrive megsemmisítése.

c/5.)adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Magyarázat: Adattörlés pl. az adatok törlése a pendriveról, úgy hogy azokat már nem lehet visszaállítani.

d.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos egyéb fogalmak:

d/1.) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

d/2.)szerződés: Szamosiné Bodogán Katalin EV. és az Ügyfél által létrehozott, Szamosiné Bodogán Katalin EV.-hoz és az Ügyfélhez köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, amelyből kötelezettség keletkezik a feladat ellátására és jogosultság a teljesítés követelésére.

Magyarázat: Az a szerződés, amit Ügyfélként Szamosiné Bodogán Katalin EV.-val kötsz.

d/3.)munka szerződés: Szamosiné Bodogán Katalin EV. és a Munkavállaló által létrehozott, Szamosiné Bodogán Katalin EV.-hoz és a Munkavállalóhoz köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, amellyel munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt hoznak létre.

Magyarázat: Az a szerződés, amit Munkavállalóként Szamosiné Bodogán Katalin EV.-val kötsz.

d/4.)táskákkal kapcsolatosszolgáltatás: Szamosiné Bodogán Katalin EV. által az Ügyfélnek szerződés szerint nyújtott szolgáltatás.

Magyarázat: Az a szolgáltatás, amit Szamosiné Bodogán Katalin EV. nyújt neked, ha Ügyfélként szerződést kötsz vele. Pl.: egy táska eladása és kiszállítása neked.

d/5.)hírlevél adatbázis: az Adatkezelő által üzemeltetett, első sorban e-mailcímeket tartalmazó zárt adatállomány, amelynek célja az Adatkezelő szolgáltatásairól szóló hírlevelek címzettjeihez, illetve jövőbeli címzettjeihez tartozó elérhetőségek hosszú távú tárolása és rendszerezése.

d/6.)honlap: az adott domain névhez tartozó, kódolt formában szerkesztett lapok gyűjteménye, amelyek a tárhelyen (szerver oldal) vannak elhelyezve. Jelen Akt. alkalmazásában honlap alatt értjük a https://monare.hu weboldalt.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok – Milyen jogszabályok szerint kezeli az adatokat az Adatkezelő?

2.1.Adatkezelő jelen Akt-t – különös tekintettel, de nem kizárólagosan – az alábbiakban meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
 • Magyarország Alaptörvénye;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • Az információs önrendelkezési jogrólés azinformációszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egységes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.);
 • A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
 1. Az adatkezelés célja – Miért kezel adatokat az Adatkezelő?

3.1.Az adatkezelés célja Ügyfelek esetében:

 • Ügyfél által kért tájékoztatás megadása;
 • az Ügyfél–szerződés létrejöttéhez és a szerződés teljesítéshez szükséges–azonosítása;
 • Szamosiné Bodogán Katalin EV. szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk és iratok begyűjtése, feldolgozása és a szerződésszerű teljesítés keretében történő felhasználása;
 • a szerződésszerű teljesítés dokumentálása;
 • a számlázáshoz szükséges információk nyilvántartása;
 • a további, jövőbeli szerződések létrejötte és teljesítése érdekében az Ügyfél által ismételten megadandó adatok körének minimalizálása;
 • az Ügyfél hozzájárulása esetén a hírlevél adatbázisba történő felvétel, illetve a hírlevelek kiküldéséhez szükséges adatok nyilvántartása;
 • Statisztikai kimutatások készítése, illetve Szamosiné Bodogán Katalin EV. marketing tevékenységének és honlapjának fejlesztése az ehhez kapcsolódó adatok kiértékelése útján (pl.: látogatók száma, feliratkozók száma, megrendelők száma, az Ügyfelek ezzel kapcsolatos tevékenysége a honlapon, stb.).

3.2.Az adatkezelés célja Munkavállalók esetében:

 • a Munkavállaló– munkaszerződés létrejöttéhez és a munkaszerződés teljesítéshez szükséges –azonosítása;
 • az illetékes hatóságok felé a jogszabályok által előírt adatszolgáltatások és kifizetések, illetve egyéb munkaviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
 1. A kezelt adtok köre – Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

4.1. Ügyfelek esetében:

4.1.1.A honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ügyfél számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok,melyeket a számítógép és a böngésző elment az Ügyfél honlapon végzett tevékenységéről, és lehetővé teszik az Ügyfél számítógépének azonosítását (a továbbiakban: tevékenységi adatok).A cookie-k használatáról az Ügyfelek a honlap használatakor külön értesítést kapnak, ami alapján lehetőségük van a cookie-k használatához való hozzájárulásra. Acookie-k elhelyezése a honlap egyes funkcióinak működéséhez is szükséges. Acookie-k elhelyezése nem okoz kárt számítógépében,és nem tartalmaz vírust. Az ügyfelek személyes adatait, rendeléseit 3 hónapig őrízzük meg adatvédelmi okoból, ezt követően törlésre kerülnek. A hozzájuk tartozó számlákat 5 évig megőrízzük a törvényben előírtak szerint.

A fent megjelölt tevékenységi adatok semmilyen módon nem kerülnek összekapcsolásra az Ügyfél által megadott, 4.1.2., 4.1.3. és 4.1.4.alpontban megjelölt más adatokkal, illetve információkkal. A tevékenységi adatok zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben kerülnek tárolásra, amelyekhez kizárólag az Adatkezelő, - illetve a 8.1 pontban megjelölt egyéb személyek - rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a tevékenységi adatokat kizárólag a honlap fejlesztéséhez, marketing stratégia kidolgozásához és statisztikai kimutatások elkészítéséhez használja fel.

Magyarázat: Az Adatkezelő szeretné a szolgáltatásait úgy fejleszteni, hogy azokat az Ügyfelek a legkönnyebb és legkényelmesebb módon tudják igénybe venni. Éppen ezért a honlap a működés során alkalmaz úgynevezett cookiekat. A cookiek kis méretű szövegfájlok, amiket az oldal a beleegyezésed esetén elhelyez a számítógépeden (de nem okoznak semmilyen problémát, vagy károsodást). Ezt követően a honlap tudja figyelni, hogy a számítógépeden keresztül mit nézel, vagy veszel meg a honlapon.

Fontos, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő semmilyen más adatokkal (pl.: a neveddel) nem köti össze, és csak arra használja, hogy statisztikákat készítsen és fejlessze a honlapot, illetve a marketing tevékenységét.

4.1.2. A honlap lehetőséget nyújt arra, hogy az Ügyfél közvetlenül – élő chat, vagy üzenethagyás útján – érdeklődjön Szamosiné Bodogán Katalin EV.-tól. Ennek során az Ügyfélnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • Név;
 • E-mailcím;
 • A kommunikáció szempontjából esetlegesen szükséges további adatok.

A fentiek mellett az Ügyfél telefonon és e-mailben is megkeresheti Szamosiné Bodogán Katalin EV.-t.

4.1.3. Szamosiné Bodogán Katalin EV. divattermékekkel kapcsolatos szolgáltatásainak igénybevétele az alábbi személyes, illetve nem személyes adatok megadása mellett lehetséges.

a.) Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

 • Ügyfél neve;
 • Ügyfél címe;
 • Ügyfél/ Ügyfél kapcsolattartójának e-mail címe;
 • Ügyfél/ Ügyfél kapcsolattartójának telefonszáma;
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, információk és iratok (pl.: speciális műszaki adatok és paraméterek stb.).

b.) Természetes személy esetén:

 • Ügyfél neve;
  Ügyfél címe;
 • Ügyfél e-mail címe;
 • Ügyfél telefonszáma;
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, információk és iratok (pl.: speciális műszaki adatok és paraméterek stb.).

c.)A fentiek mellett az Ügyfelek megadhatják még az alábbi – nem kötelező – adatokat:

 • Átvevő neve;
 • Átvevő címe.

4.1.4. Az Ügyfél a honlap használata, vagy a megrendelés leadása során feliratkozhat Szamosiné Bodogán Katalin EV. hírlevél-listájára. Ennek során az alábbiakat kell megadnia:

 • Név;
 • E-mailcím;

4.2. Munkavállalók esetében:

4.2.1. Szamosiné Bodogán Katalin EV. a Munkavállalók és a munkaviszony vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli:

 • Név;
 • Születési név;
 • Születési hely, idő;
 • Anyja neve;
 • Lakcím;
 • Tartózkodási hely;
 • Adószám;
 • Személyi igazolvány száma;
 • Taj szám;
 • Esetlegesen az okmányok (személyi igazolvány, lakcím igazolvány, adókártya, Taj kártya, jogosítvány, képzettséget igazoló okmányok, Tb kiskönyv, Munkavállaló gyermekének Taj kártyája) másolata;
 • bankszámlaszám;
 • munkabérre, illetve bér- adó- és járulékfizetésre vonatkozó adatok;
 • esetleges hatósági tájékoztatásban szereplő adatok.
 1. Az adatkezelés jogalapja – Milyen jogon kezel adatokat az Adatkezelő?

5.1.Személyes adatok esetében: Az Adatkezelő adatkezelési jogköre a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulását a Személyes adat kapcsán érintett bármikor visszavonhatja.

Egyes személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Személyes adat kapcsán érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az ő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A Munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése a fentiek mellett sok esetben jogszabályi előíráson alapul.

                                                      

Magyarázat:

Az Adatkezelő azért kezelhet rád vonatkozó személyes adatokat, mert:

 • Te, mint Személyes adat kapcsán érintett ehhez hozzájárultál. A hozzájárulást bárikor visszavonhatod;
 • ezekre az adatokra olyan általad kért lépések megtétele miatt van szükség, amik egy köztetek létrejövő szerződés megkötéséhez szükségesek;
 • ezekre az adatokra egy köztetek létrejövő szerződés teljesítése miatt van szükség.
 • az Adatkezelő, mint Munkáltató számára az adatkezelést jogszabály írja elő/ teszi lehetővé.

5.2.Nem személyes adatok esetében: Az adatkezelés az Ügyfél, vagy Munkavállaló azon nyilatkozatán alapul, amely szerint az átadott adatokat Adatkezelő jogszerűen kezelheti.

Magyarázat: Az Adatkezelő azért kezelhet nem személyes adatokat, mert Te, mint Ügyfél, vagy Munkavállaló úgy nyilatkoztál, hogy azokat jogszerűen kezelheti, azaz nem esnek pl.: üzleti titok, védett ismeret stb. kategóriába.

 1. Az adatkezelés folyamata – Hogyan és meddig kezeli az adatokat az Adatkezelő?

6.1.Az Ügyfél által megadott adatok kezelése:

Adatkezelő bútorokkal kapcsolatos szolgáltatása keretében, az Ügyfél megbízása alapján,divattermékekkel kapcsolatos feladatokat lát el. Ezek elsődleges célja a szerződésben megjelölt termék Ügyfél részére történő értékesítése és szükség esetén kiszállítása.

6.1.1.A cookie-k által rögzített adatok kezelése:

A cookie-k által rögzített tevékenységi adatok Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Magyarázat: Ha a honlapon található cookie-k rögzítették az IP-címedet, illetve a honlapon végzett tevékenységedet, akkor az ezzel kapcsolatos adatokat Adatkezelő egy informatikai kóddal védett rendszerben helyezi el. Az adatokat Adatkezelő addig kezeli, amíg a számára lényeges statisztikai, fejlesztési, vagy marketing információkat meg nem szerzi. Az adatok kezelésének szükségességét adatkezelő 3 évente újra megvizsgálja.

6.1.2.Az érdeklődés során megadott adatok kezelése:

Az Ügyfelek a honlapon található élő chat, vagy üzenethagyás útján,e-mailben, illetve telefonon érdeklődhetnek Szamosiné Bodogán Katalin EV.-tól.

A honlapon történő érdeklődés során megadott adatok Adatkezelő részére történő megadásukat követően az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, abban az esetben azokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, rendszerezetten őriz, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Telefonos érdeklődés során az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatok kezelése az Ügyfél által kért, szerződést megelőző lépések megtételéhez szükséges.

Az Ügyfél által e-mail útján küldött érdeklődésben szereplő adatokat Adatkezelő az Ügyfél adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának beszerzéséig nem veszi nyilvántartásba, Adatkezelő válaszát - mint szerződést megelőző, Ügyfél által kért lépést – alakítja ki, és küldi meg az Ügyfélnek.

A hozzájárulás beszerzését követően Adatkezelő a honlap útján beérkezett adatok kezelésével megegyező módon jár el.

Magyarázat: Három féle módon küldhetsz érdeklődést Szamosiné Bodogán Katalin EV.-nak. Az egyik lehetőség a honlapon található élő chat, vagy üzenethagyási felület. Ha ezt használod, akkor meg kell adnod a nevedet, az e-mailcímedet, és hozzá kell járulnod ahhoz, hogy az Adatkezelő ezeket az adataidat kezelje. Az ilyen adatokat Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben tárolja, egészen addig, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul. Ha az adatokat az Adatkezelő esetleg papír alapon is rögzítette, akkor a papírokat biztonságos helyiségben/ helyiségekben tárolja. A tárolás szükségességét az Adatkezelő 3 évente ismét megvizsgálja.

Telefonon is érdeklődhetsz Szamosiné Bodogán Katalin EV.-nál, ilyenkor Szamosiné Bodogán Katalin EV. azért kezelheti az adataidat, mert csak így tudja megadni azt a tájékoztatást, amit kérsz tőle.

Emellett e-mailbe is küldhetsz érdeklődést Szamosiné Bodogán Katalin EV.-nak. Az e-mailben megadott adataidat Adatkezelő mindaddig nem tárolja, amíg ahhoz hozzá nem járulsz.

6.1.3. A divattermékekkel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok kezelése:

Ezeket az adatokat az Ügyfél a honlap webáruház funkcióját használva, e-mailben vagy telefonon adhatja meg. Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő minden esetben az Ügyfél hozzájárulását kéri.

Az így megadott, elektronikusan rögzített adatok az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő a papír alapon rögzített adatokat és az általa papír alapon kiállított számlákat biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, rendszerezetten őrzi, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Magyarázat: Ahhoz, hogy Szamosiné Bodogán Katalin EV. szolgáltatásait igénybe vedd, a honlapon, e-mailben, vagy telefonon meg kell adnod a fent említett adatokat. Az ilyen adatokat Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben, vagy papír alapon, biztonságos helyiségben tárolja, egészen addig, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul. A tárolás és kezelés szükségességét az Adatkezelő 3 évente ismét megvizsgálja.

6.1.4. A hírlevél adatbázisban nyilvántartott adatokkezelése:

Az Ügyfél a bútorokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele során önkéntes, egyoldalú és kifejezett nyilatkozata útján hozzájárulhat a következő adatainak hírlevél adatbázisban történő rögzítéséhez: név és e-mailcím.

A hírlevél adatbázis adatai a 6.1.1.alpontban meghatározottakhoz hasonlóan egy elkülönült zárt rendszerben kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a hírlevél adatbázisban szereplő adatállományt nyilvánosságra nem hozza, illetve nem adja ki illetéktelen harmadik személyek számára. A hírlevél adatbázisban rögzített, Ügyfélhez kapcsolódó adatok az Ügyfél egyedi leiratkozását követően a lehető legrövidebb idő alatt törlésre kerülnek az Adatkezelő hírlevél adatbázisából.

Magyarázat: A honlap használata, vagy Szamosiné Bodogán Katalin EV. szolgáltatásainak megrendelése során feliratkozhatsz Szamosiné Bodogán Katalin EV. hírleveleire. Az itt megadott adatokat Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben tárolja, és nem adja ki másoknak. Ha a továbbiakban nem szeretnél Adatkezelőtől hírleveleket kapni, akkor bármikor leiratkozhatsz. Ilyen esetben Adatkezelő az adataidat a lehető legrövidebb időn belül törli.

6.2.A Munkavállalók által megadott és a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatok kezelése:

A Munkavállaló által megadott adatok kezelésének elsődleges célja a munkaszerződés létrehozása és teljesítése, illetve a Munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése.

Az Adatkezelő a munkaviszony létesítésekor a Munkavállalótól, a munkaviszony fennállása alatt pedig a Munkavállalótól, saját szervezetéből, illetve az illetékes hatóságoktól szerzi be a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatokat.

Ezek az adatok az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

A fentiek mellett a papír alapon beérkezett adatokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, rendszerezetten őrzi, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Azokat az adatokat, amelyek kezelésének jogalapja kizárólag a Munkavállaló hozzájárulása, Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Azokat az adatokat, amelyek kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezés, vagy felhatalmazás, Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamig kezeli, illetve őrzi meg.

Magyarázat: A munkaviszonnyal kapcsolatos fenti elektronikus adatokat az Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben tárolja. Ha az adatok papír alapon állnak rendelkezésre, akkor azokat adatkezelő rendszerezetten, biztonságos helyiségben/ vagy helyiségekben őrzi. Ha az Adatkezelő csak azért kezelheti az adatokat, mert Te, mint Munkavállaló ahhoz hozzájárultál, akkor 3 évente felül kell vizsgálnia azt, hogy továbbra is szükséges-e az adatok kezelése.

Ha olyan adatokról van szó, amiket Adatkezelő jogszabály alapján kezel, akkor azokat addig kezeli, amíg a jogszabály előírja neki.

 1. Adatbiztonság – Hogyan védi az Adatkezelő a kezelt adatokat?

7.1.Az Adatkezelő a 4. bekezdésben meghatározott adatokat (a továbbiakban: kezelt adatok) zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben tárolja, és adatvédelmi szempontból biztonságos, informatikai algoritmussal védett, zárt szoftverekkel kezeli.

A papír alapon rendelkezésre álló adatokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, rendszerezetten őrzi.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges és ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokat - mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során – a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól megóvja.

Magyarázat: Az Adatkezelő a nála lévő adatokat informatikai kóddal védett rendszerben tárolja, és a kezelésük során csak olyan szoftvert alkalmaz, ami szintén ilyen kóddal védett. Adatkezelő megóvja az adatokat attól, hogy azokat jogosulatlan személy megismerje/ megismerhesse, azok megváltozzanak, elérhetetlenek legyenek, vagy megsemmisüljenek.

 1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók köre – Kik kezelik Szamosiné Bodogán Katalin EV. részére átadott adatokat?

8.1.Adatkezelő: A 4. bekezdésben meghatározott adatok feldolgozására, kezelésére, illetve a tárolt adatok megismerésére kizárólag Szamosiné Bodogán Katalin EV., valamint Szamosiné Bodogán Katalin EV. –ral munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak (a továbbiakban együtt: Adatkezelő). Az Adatkezelő az adatok kezelését célhoz kötötten végzi, az adatokat a 3. pontban meghatározott célú felhasználáson túl nem használja fel.

Magyarázat: Szamosiné Bodogán Katalin EV. részére átadott adatokat kizárólag Szamosiné Bodogán Katalin EV. dolgozói kezelhetik. Az adatkezelés során mindannyian csak az adatkezelés céljának megfelelően járhatnak el.

8.2. Adatfeldolgozó: Adatkezelő egyes jogszabályban és szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében Adatfeldolgozókat alkalmaz.

8.2.1. Adatkezelő jogszabályban meghatározott könyvvezetési kötelezettségnek teljesítése érdekében az alábbi könyvelőt (a továbbiakban: Könyvelő) alkalmazza:

név: Csombók Anita

cím: 4700 Mátészalka, Forrás utca 4.

e-mail: melankontir@gmail.com

Adatkezelő Könyvelő részére kizárólag a könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat adja át. Könyvelő az így átadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig tárolja.

8.2.2. Adatkezelő a divattermékekkel kapcsolatos szolgáltatása során létrehozott terméket egyes esetekben fuvarozó (továbbiakban: Fuvarozó) útján juttatja el az Ügyfeleknek.

Adatkezelő a Fuvarozó részére kizárólag a termék kiszállításához szükséges adatokat adja át.

Amennyiben az adott terméket nem az Adatkezelő, hanem Fuvarozó szállítja ki, akkor az adott termék kiszállítását végző fuvarozó nevéről és elérhetőségéről Adatkezelő az adatok átadását megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet, illetve az Ügyfél útján a Személyes adat kapcsán érintettet. Az Ügyfél köteles az így kapott tájékoztatást a személyes adat kapcsán érintett részére továbbítani.

Fuvarozó az Adatkezelőtől kapott adatokat a termék kiszállításához, illetve az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig tárolja.

név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

cím: 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.

e-mail: info@gls-hungary.com

Telefon:  (+36 29) 88 66 70

 

8.2.3. Adatkezelő a jogszabályban meghatározott egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzésével üzemorvost (a továbbiakban: Üzemorvos) bíz meg.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző Üzemorvos nevéről és elérhetőségéről az Adatkezelő az adatok átadását megelőzően mindig tájékoztatja a Munkavállalót, illetve a Munkavállaló útján a Személyes adat kapcsán érintettet. A Munkavállaló köteles az így kapott tájékoztatást a személyes adat kapcsán érintett részére továbbítani.

Adatkezelő az Üzemorvos részére kizárólag az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatokat adja át.

Üzemorvos az Adatkezelőtől kapott adatokat az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, illetve az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges és a jogszabály által előírt ideig tárolja.

8.2.4. Adatkezelő a kezelésében lévő egyes adatokat az alábbi tárhelyszolgáltató (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató) által biztosított tárhelyen tárolja:

Szolgáltató neve: UNAS Online Kft.

Székhelye: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószáma: 14114113-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29.

E-mail: unas@unas.hu

Adatkezelő részére átadott adatok kapcsán Tárhelyszolgáltató kizárólag az adatok tárolásához szükséges tárhelyet biztosítja, és egyéb adatkezelési műveletet nem végez.

Tárhelyszolgáltató az adatok tárolásához szükséges tárhelyet az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig biztosítja.

Magyarázat: Adatkezelő a fenti Könyvelőt alkalmazza a könyvvezetési feladatok elvégzéséhez. Ahhoz, hogy a Könyvelő a jogszabályoknak megfelelően tudja ellátni a feladatát, meg kell, hogy kapja az ehhez szükséges adatokat, miket az Adatkezelő ad át neki. Az ilyen adatokat a Könyvelő addig tárolja, amíg a jogszabály előírja neki.

Az Adatkezelő által kezelt egyes adatokat az Adatkezelő a fenti Tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen tárolja

Szamosiné Bodogán Katalin EV. által eladott termékeket egyes esetekben fuvarozók szállítják ki. A kiszállításhoz szükséges adatokat Szamosiné Bodogán Katalin EV. átadja a Fuvarozónak, aki azt addig kezeli, amíg nem teljesíti azt a szerződést, amit a kiszállítással kapcsolatban kötött Szamosiné Bodogán Katalin EV. –ral. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot Üzemorvos végzi, aki ehhez adatokat kap Adatkezelőtől. Az adatok átadása előtt Adatkezelő mindig tájékoztat Téged. Az adatokat az Üzemorvos a vizsgálat elvégzéséhez és az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, vagy addig kezeli, amíg jogszabály előírja neki.

 1. A Személyes adat kapcsán érintettek, a Nem személyes adat kapcsán érintettek és a Munkavállalók jogai – Milyen jogaid vannak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatkezelésével kapcsolatban?

9.1.A Hozzáféréshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésükre bocsássa. Emellett joguk van ahhoz is, hogy az általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, illetve, hogy ezeket az adatokat Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy ez Adatkezelőt az adatkezelés céljának elérésében nem akadályozza.

Magyarázat: Bármikor kérhetsz információt arról, hogy az Adatkezelő milyen adatodat kezeli. Információt kérhetsz még az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Kérheted azt is, hogy az adatkezelő a rád vonatkozó adatokat átlátható, számítógépes fájlban adja át Neked, vagy egy másik adatkezelőnek. Fontos, hogy ezzel nem akadályozhatod az Adatkezelőt az adatkezelés céljának elérésében.

9.2.Helyesbítéshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat az Adatkezelő helyesbítse, illetve egészítse ki.

Magyarázat: Ha egy rád vonatkozó adat hibás, vagy hiányos, akkor kérheted, hogy az Adatkezelő azt javítsa, vagy egészítse ki.

9.3.Korlátozáshoz és törléshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kezelésének korlátozását, illetve az ilyen adatok törlését (ide nem értve a kötelező adatkezelés körébe eső adatokat).

Magyarázat: Bármikor kérheted a rád vonatkozó adatok adatkezelésének korlátozását, vagy az adatok törlését is.

9.4. Az Adatkezelő a fentiek szerinti kérelmeket a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn – de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon – belül köteles teljesíteni, vagy az elutasítás tényéről, indokairól, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről a fenti személyeket/ szervezeteket tájékoztatni.

Magyarázat: A kérelmedre legkésőbb a megérkezésétől számított 25 napon belül választ fogsz kapni. Ha az Adatkezelő a kérelmet elutasítja, akkor ezt meg is indokolja, és tájékoztat arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak.

9.5.A Személyes adat kapcsán érintettek és személyes adataik kapcsán a Munkavállalók a fenti jogaik megsértése esetén a következőkhöz fordulhatnak:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c);
 • Lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes törvényszék.

Magyarázat: Ha a rád vonatkozó személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat, akkor ezekhez a szervekhez fordulhatsz.

9.6. A Nem személyes adat kapcsán érintett és az Adatkezelő a köztük felmerülő, adatkezeléssel kapcsolatos jogvitát elsődlegesen egyezményes úton rendezi. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a Nem személyes adat kapcsán érintett a Polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott általános szabályok szerint fordulhat bírósághoz.

Magyarázat: Ha a hozzád köthető nem személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat, akkor egyezkedés útján, vagy peres úton léphetsz fel.

9.7

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás

Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) – látogatottsági statisztikák;

Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) – hirdetések;